W roku szkolnym 2020/2021 w naszej placówce realizujemy projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT 4940 nauczycieli i 11680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

Projekt skierowany jest do wszystkich typów szkół i obejmie swoim działaniem 600 placówek z terenu Wielkopolski. W ramach Projektu, realizowanego w ciągu pięciu lat, przewidziano sześć różnych podprojektów edukacyjnych, w tym trzy skierowane do szkół podstawowych: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski (CDEW), Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty (CMDW), Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI) oraz dla szkół ponadpodstawowych: Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI), Akademia Kształcenia Wyprzedzającego (AKW), Klasy Akademickie (KLA), Ligi Przedmiotowe (LP).

Korzyści dla szkoły:

  • Budowa sieci Wi-Fi w budynkach szkolnych  umożliwiającą korzystanie z Internetu całej społeczności szkolnej oraz utrzymanie tej sieci przez cały okres realizacji Projektu
  • Wyposażenie pracowni przedmiotowych w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak: 25 tabletów i laptop, wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK
  • Otrzymanie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole po zakończeniu Projektu
  • Otrzymanie dostępu do Portalu stworzonego dla potrzeb umieszczania treści edukacyjnych, z możliwością ich publikowania przez szkołę
  • Interaktywne włączenie w regionalną infrastrukturę teletechniczną ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, umożliwiające wymianę informacji, pobieranie przez nauczycieli zasobów edukacyjnych, realizację telekonferencji i wykładów interaktywnych
  • Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów naszego Technikum z wykorzystaniem tabletów oraz interaktywnych metod nauczania (Akademia Kształcenia Wyprzedzającego)