LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 LETNIE

Liceum Ogólnokształcące – klasa stylizacji i wizażu. W tej szkole nauczycie się: tworzenia elementów stylizacji, analizy kolorystycznej, stylizacji fryzur, podstaw dietetyki, komunikacji społecznej, autoprezentacji, treningu personalnego.

 

Liceum Ogólnokształcące – klasa policyjna to propozycja czteroletniej szkoły ogólnokształcącej z dodatkowymi przedmiotami „ policyjnymi” prowadzonymi przez fachowców (policjantów).
Celem tego profilu jest przybliżenie młodzieży charakteru pracy policji, promowanie bezpiecznych postaw i zachowań, przygotowanie do świadomego udziału w budowie społeczeństwa obywatelskiego oraz potrzeba przygotowania profesjonalnie wykształconych kandydatów do pracy w Policji i innych służbach mundurowych.
Specjalność policyjna jest ofertą skierowaną przede wszystkim do uczniów widzących swoją przyszłość w policyjnym mundurze. Rozważyć ją jednak powinni wszyscy, którzy myślą o pracy w służbach mundurowych.
Program nauczania jest nastawiony przede wszystkim na dobre zdanie egzaminu maturalnego. W ramach szkolenia policyjnego kadeci realizują przedmioty szeroko związane z tematyką policyjną. Organizowane są wyjazdy dydaktyczne, warsztaty szkoleniowe, obozy przetrwania związane z wiedzą teoretyczną jak i praktyczną oraz sprawdzeniem sprawności fizycznej. 

 

Liceum Ogólnokształcące – klasa strażacka. Uczniowie realizujący program klasy strażackiej zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne przydatne do wykonywania podstawowych zadań z zakresu obrony przez skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń. Poznają zagadnienia związane ze służbą w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, szczególnie w ochotniczych strażach pożarnych, stanowiących podstawowe ogniwo systemu bezpieczeństwa funkcjonującego w powiatach i gminach. Poznają również wyposażenie techniczne oraz taktyki działań gaśniczych i ratowniczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. Celem programu klasy strażackiej będzie ukierunkowanie uczniów na podjęcie świadomej decyzji o kontynuacji nauki w szkołach i uczelniach pożarniczych oraz podjęciu pracy zawodowej w ochronie przeciwpożarowej.