W procesie rekrutacji kandydat do szkoły ponadpodstawowej może uzyskać maksymalnie 200 punktów: w tym 100 punktów za świadectwo oraz 100 pkt za wyniki testów ósmoklasisty. Każdy kandydat ma obowiązek zalogować się na stronie https://ponadpodstawowe-powiat-sredzki.nabory.pl/ i tam wprowadzić osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki testów ósmoklasisty (patrz „System rekrutacji”). Łączna liczba punktów zostanie obliczona automatycznie przez system zgodnie z podanymi niżej kryteriami, i zadecyduje o kolejności na liście kandydatów do wybranej klasy.

za oceny wyrażone w stopniu: ◾celującym – po 18 punktów; ◾bardzo dobrym – po 17 punktów; ◾dobrym – po 14 punktów; ◾dostatecznym – po 8 punktów; ◾dopuszczającym – po 2 punkty