Od 2018 roku jesteśmy wielokulturową  szkołą. Uczniowie z Kazachstanu, Ukrainy

Rosji podejmują naukę w klasach o różnym profilu , w technikach, liceum i szkole branżowej.

W roku szkolnym 2020/2021 sześciu uczniów uczęszcza do pierwszej klasy szkoły branżowej  I stopnia ,zaś czworo do technikum.

W drugiej klasie troje uczniów chodzi do technikum a dwóch chłopców jest uczniami szkoły branżowej.

I wreszcie trzecie klasy- czterech uczniów kontynuuje naukę w technikum informatycznym, jeden w technikum logistycznym.

W naszej placówce obowiązują przyjazne procedury obowiązujące przy przyjmowaniu ucznia z doświadczeniem migracji do szkoły. Wypracowany został Regulamin pracy z uczniem cudzoziemskim ,w nauczaniu stacjonarnym  i zasady pracy z uczniem cudzoziemskim w zdalnym nauczaniu.

Plan Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły uwzględnia tematykę związaną z wielokulturowością, przewiduje dyskusję na tematy identyfikacji tożsamości narodowej.

Uczymy się siebie nawzajem i uczymy się wspólnego życia.

Szkoła zapewnia uczniom cudzoziemskim wsparcie: organizowane są zajęcia wyrównawcze, dodatkowe godziny w ramach język polski jako obcy, opracowaliśmy kryteria oceniania ucznia z doświadczeniem migracji , dostosowane do stopnia posiadanej wiedzy i umiejętności . W naszej szkole obowiązuje indywidualizacja procesu nauczania.

Uczniowie cudzoziemscy mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Mogą liczyć na pomoc dyrekcji szkoły, wychowawców i uczących ich nauczycieli. Za funkcjonowanie w przestrzeni szkoły i  za kontakt z rodzicami odpowiedzialny jest zespół ds. uczniów z doświadczeniem migracji.

 

Przykłady dobrych praktyk pracy z uczniem cudzoziemskim ==> kliknij

DOKUMENTY:

STATUT –> kliknij

ZASADY PRACY Z UCZNIEM CUDZOZIEMSKIM –> kliknij

SZKOLNY ZESPÓŁ DS. WSPARCIA UCZNIÓW Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI –> kliknij

FORMULARZ – DIAGNOZA NA WEJŚCIU –> kliknij

SŁOWNIKI TEMATYCZNE –> kliknij

PAKIET POWITALNY –> kliknij