Celem Programu jest rozwijanie wśród nauczycieli, nauczycielek oraz uczniów i uczennic:

a) poczucia sprawczości i odpowiedzialności za własny proces uczenia,
b) umiejętności współpracy, pracy zespołowej i dbania o dobre relacje,
c) krytycznego myślenia, kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów.

W tym celu zadaniem nauczycielek uczących w naszej szkole i biorących udział w Projekcie będzie poznanie i zgłębienie czterech innowacyjnych metod pracy (odwróconej lekcji, designthinking, agile, wystąpień publicznych), wspierających wyżej wymienione postawy i kompetencje. W trakcie roku szkolnego, przy wsparciu wicedyrektor J. Tomczyk-Wojciechowskiej, zrealizują minimum dwa Wyzwania oparte na wybranych spośród ww. metod, udostępnionym przez Organizatora.

27 lutego 2023roku odbyło się w naszej szkole pierwsze spotkanie z moderatorem w ramach Laboratorium Szkoły z Klasą. Wzięło w nim udział 17 osób, w tym po 6 uczniów polskich i ukraińskich oraz 5 nauczycielek, zaangażowanych w program. W trakcie spotkania wyłonionych zostało 2 liderów , pozostali uczniowie wyrazili zgodę, aby automatycznie stać się zespołem projektowym , realizującym poszczególne etapy w metodzie agile.

  1. Liderzy współpracując z zespołem przygotowali i przeprowadzili ankietę ( pomysł ten był pokłosiem zajęć warsztatowych, które odbyły się 27.02).Grupą docelową byli wszyscy uczniowie. Pytania dotyczyły funkcjonowania w wielokulturowej szkole. Wytypowane zostały osoby z zespołu, które odpowiedzialne były za przygotowanie ankiety w narzędziu elektroniczny,. Za przygotowanie komunikatu o planowanej ankiecie, za wysłanie linka z gotowymi pytaniami. Etapem ostatnim było przeanalizowanie odpowiedzi.

Działania te uznaliśmy za sprint1, którego kamieniem milowym było pozyskanie informacji na temat funkcjonowania uczniów , ich potrzeb w wielokulturowej szkole.

(Przyrost sprintu: pozyskana została wiedza, jak czują się uczniowie polscy i ukraińscy w przestrzeni szkoły, co chcieliby zmienić).

  1. Sprint 2 Kamień milowy- zorganizowanie strefy relaksacyjnej w wydzielonej przestrzeni szkoły

Przygotowana została tablica projektowa. Umieszczona w widocznej części korytarza , tuż przy wejściu do szkoły. W ten sposób uczniowie wspomagali swoimi pomysłami te, już wypracowane przez zespół projektowy.

Zespół odbył się spacer badawczy po szkole, którego celem był wybór miejsca. Równocześnie uczniowie zapisywali na karteczkach swoje propozycje, co chcieliby zmienić w przestrzeni szkoły, zapisywali propozycje integrujące uczniów i umieszczali na tablicy projektowej.

3. Generowanie pomysłów i ich weryfikacja miały także miejsce podczas lekcji wychowawczych. Swoje propozycje uczniowie mogli także składać online, wykorzystaliśmy aplikację Jamboard.

  1. Prototypowanie pomysłów, zaplanowanie czasu pracy i wyodrębnienie liderów odpowiedzialnych za konkretne działania ( pod kątem predyspozycji i umiejętności).
  2. Zaprojektowanie i wykonanie ,, Ławeczki przyjaźni’’
  3. Zaprojektowanie i wykonanie muralu
  4. Zaprojektowanie i wykonanie siedziska
  5. Przygotowanie gazetki tematycznej

Sprint 3   Kamień milowy– budowanie postawy akceptacji i wzmacnianie poczucia przynależności do grupy

  1. Przygotowanie choreografii tanecznej- uczniowie polscy i ukraińscy wykonali wspólnie ,,belgijkę’’
  2. Panel dyskusyjny na temat różnic kulturowych
  3. Zorganizowanie pikniku nad jeziorem

 Sprint 4 Krok milowy : Zacieśnienie relacji między polskimi i ukraińskimi uczniami

Ten etap działań miał charakter najbardziej praktyczny. Uczniowie polscy i ukraińscy  wykonywali prace malarskie i tapicerskie. W wydzielonej przestrzeni korytarza na parterze wykonali mural , który nazwaliśmy muralem przyjaźni.

W tym czasie zmierzyliśmy się z przeszkodą, którą udało się nam pokonać- pozyskaliśmy sponsora, dzięki któremu mogliśmy zakupić niezbędną do wykonania rysunku farbę i przybory malarskie.

Z kolei dwóch uczniów z klasy branżowej uczących się w zawodzie tapicera, pod okiem swego opiekuna praktyk wykonało dwa siedziska. Firma, w której uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu przekazała nam materiał niezbędny do wykonania puf.

W połowie maja strefa relaksacyjna była gotowa.

Podczas jednego ze spotkań padła propozycja wspólnego zorganizowania warsztatów kulinarnych. Zostali  wytypowani uczniowie i uczennice, odpowiedzialni za ich przeprowadzenie. Rodzice uczniów zadbali o produkty, a nasi uczniowie spotkali się w przestrzeni szkolnej kuchni.

Uwieńczeniem naszych wspólnych działań będzie zorganizowanie 5 czerwca pikniku nad jeziorem, w miejscowości w której mieszkamy.