1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  3. Kwestionariusz osobowy – wydrukowany z systemu NABO– podpisany przynajmniej przez jednego z rodziców
  4. Trzy fotografie legitymacyjne (podpisane). Wymiar: 30×42 mm (nie większy).
  5. Karta zdrowia ucznia
  6. Karta pobytu (dotyczy cudzoziemców)
  7. Paszport, karta uchodźcy oraz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (dotyczy UCHODŹCÓW od 24.02.2022 r.).
  8. Wyrok/orzeczenie sądu (dotyczy przypadku ograniczenia/odebrania praw rodzicielskich)
  9. Oświadczenie pracodawcy w przypadku złożenia dokumentów do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 – załącznik
  10. Kopia orzeczenia/ opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jeżeli uczeń posiada