Projekt „Profilaktyka na miarę” to działanie wspierające szkoły i placówki w obszarze wychowania i psychoprofilaktyki. Dotyczy realizacji szkolnej diagnozy i ewaluacji oraz przekładania wyników badań na rekomendacje i treści do programu wychowawczo-profilaktycznego.

Celem projektu jest także pilotaż platformy diagnostycznej on-line, zawierającej narzędzia do badania zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne. Platforma zawiera rekomendowane narzędzia adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, nauczycieli oraz rodziców. Odpowiednie wykorzystanie wszystkich tych narzędzi pozwala na precyzyjny opis czynników chroniących, czynników ryzyka, zachowań problemowych uczniów oraz ewaluację podejmowanych w szkole działań wychowawczych i profilaktycznych.

Platforma wpisuje się w szkolne działania w zakresie diagnozy i ewaluacji do programu wychowawczo-profilaktycznego.

 Metodologia badań zaplanowanych w projekcie zakłada dwukrotny, anonimowy na poziomie osoby odpowiadającej, pomiar:

I.pilotażowy, którego celem będzie diagnoza środowisk szkolnych i ewaluacja obecnej wersji platformy;

II. ewaluacyjny, którego celem będzie sprawdzenie jakości działań wychowawczo-profilaktycznych zrealizowanych w szkołach oraz ewaluacja zmian we funkcjonalności platformy diagnostycznej.

Badania będą prowadzone na reprezentatywnej próbie uczniów, nauczycieli i rodziców z uwzględnieniem trzech grup odbiorców oraz aktualnych problemów uczniów i młodzieży, dzięki poszerzeniu dostępnych narzędzi o dodatkowe (np. uwzględniające aktualne kryzysy środowiskowe).

Projekt zakłada również dedykowane szkolenia dla nauczycieli. Tematyka dotyczyć będzie prowadzenia diagnoz, przekładania wyników na zalecenia i treści programów wychowawczo-profilaktycznych, ewaluacji działań szkolnych. Szkoły otrzymają również wsparcie w realizacji badań z wykorzystaniem platformy.