OPŁATA ZA EGZAMIN ZAWODOWY  ==> KLIKNIJ

Harmonogram przebiegu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji LATO 2023

EGZAMIN PISEMNY ELEKTRONICZNY–  02.06.2023

Czas trwania egzaminu – 60 minut

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Komunikat dyrektora CKE z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji LATO 2023

Komunikat o przyborach pomocniczych formuła 2017

Komunikat o przyborach pomocniczych formuła 2019

Komunikat o przyborach pomocniczych formuła 2012

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 SESJA LATO 2023

Deklaracje dwuliterowe i trzyliterowe należy złożyć  w terminie do 7.02.2023 w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-14.00.

Deklaracje jednoliterowe  należy złożyć  w terminie do 1.02.2023 w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-14.00.

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2023 Zima – do 7.04.2023.

Kwalifikacje trzyliterowe – podstawa programowa 2019

Deklaracja do pobrania (pdf) ==> deklaracja

Deklaracja do pobrania (word) ==> deklaracja

Kwalifikacje dwuliterowe – podstawa programowa 2017

Deklaracja do pobrania (pdf) ==> deklaracja

Deklaracja do pobrania (word) ==> deklaracja

Kwalifikacje jednoliterowe – podstawa programowa 2012

Deklaracja do pobrania (pdf) ==> deklaracja

Deklaracja do pobrania (word) ==> deklaracja

INFORMACJE OGÓLNE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

1. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla uczniów/absolwentów techników.

2. Egzamin zawodowy składa się z dwóch części:

a) część pisemna – forma testu pisemnego
b) część praktyczna – forma testu praktycznego

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut dla konkretnej kwalifikacji.

Liczba egzaminów w danym zawodzie zależy od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, które określa podstawa programowa kształcenia w zawodach. W praktyce będą to najczęściej dwa egzaminy w danym zawodzie.

3. Uczeń zgłasza się do egzaminu poprzez złożenie deklaracji ( nie później niż 4 miesiące przed datą egzaminu) do dyrektora szkoły, do której uczęszcza. Do deklaracji dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dostosowania warunków i formy egzaminu do potrzeb ucznia/słuchacza.

4. Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył.

5. Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:
– z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
– z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza okręgowa komisja egzaminacyjna – OKE.

6. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

7. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej) otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydawany przez komisję okręgową ( do odbioru w sekretariacie szkoły w ustalonym terminie).

8. Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu, nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie lub go przerwały lub którym unieważniono egzamin, mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej/unieważnionej części, z tym że uczniowie (słuchacze) przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów; przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego.

9. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

10. Po ogłoszeniu wyników egzaminu (do 6 miesięcy) przez OKE zdający ma prawo wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej na warunkach określonych przez dyrektora OKE (ze strony OKE należy pobrać odpowiedni wzór wniosku).

11. Szczegółowe informacje o egzaminie znajdują się
– na stronie centralnej komisji egzaminacyjnej www.cke.gov.pl
– na stronie okręgowej komisji egzaminacyjnej www.oke.poznan.pl