DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 SESJA STYCZEŃ – LUTY 2022

OPŁATA ZA EGZAMIN ZAWODOWY  ==> KLIKNIJ

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 SESJA STYCZEŃ – LUTY 2022

Deklaracje oraz deklaracje uzupełniające dla osób, które nie zdały egzaminu w kwalifikacji dwu i trzyliterowej należy złożyć w terminie do 15.09.2021 w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-14.00.

Deklaracje uzupełniające dla osób, które nie zdały egzaminu w kwalifikacji jednoliterowej należy złożyć w terminie do 10.09.2021 w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-14.00.

Kwalifikacje jednoliterowe – podstawa programowa 2012

Deklaracja do pobrania ==> deklaracja

Kwalifikacje dwuliterowe – podstawa programowa 2017

Deklaracja do pobrania ==> deklaracja

Kwalifikacje trzyliterowe – podstawa programowa 2019

Deklaracja do pobrania ==> deklaracja

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – SESJA STYCZEŃ-LUTY 2022

EGZAMIN JEDNOLITEROWY

EGZAMIN DWULITEROWY

EGZAMIN TRZYLITEROWY

 

Wytyczne na egzamin zawodowy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej:  Sesja czerwiec – lipiec 2021  ==> pobierz

FORMUŁA 2019

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec2021 r.  ==> pobierz

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2021 r. ==> pobierz

FORMUŁA 2012 ORAZ 2017

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec2021 r.  ==> pobierz

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2021 r. ==> pobierz

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ)w sesji letniej (czerwiec – lipiec 2021 r) ==> pobierz

Terminarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w CKZiU w roku szkolnym 2020/2021 (Terminy dla uczniów, którzy przystępują do egzaminu po raz pierwszy)

Kolorem niebieskim zaznaczone są egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  dla podstaw programowych kształcenia w zawodach z 2017roku

 

INFORMACJE OGÓLNE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

1. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla uczniów/absolwentów techników.

2. Egzamin zawodowy składa się z dwóch części:

a) część pisemna – forma testu pisemnego b) część praktyczna – forma testu praktycznego

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut dla konkretnej kwalifikacji.

Liczba egzaminów w danym zawodzie zależy od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, które określa podstawa programowa kształcenia w zawodach. W praktyce będą to najczęściej dwa egzaminy w danym zawodzie.

3. Uczeń zgłasza się do egzaminu poprzez złożenie deklaracji ( nie później niż 4 miesiące przed datą egzaminu) do dyrektora szkoły, do której uczęszcza. Do deklaracji dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dostosowania warunków i formy egzaminu do potrzeb ucznia/słuchacza.

4. Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył.

5. Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał: – z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz – z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza okręgowa komisja egzaminacyjna – OKE.

6. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

7. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej) otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydawany przez komisję okręgową ( do odbioru w sekretariacie szkoły w ustalonym terminie).

8. Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu, nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie lub go przerwały lub którym unieważniono egzamin, mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej/unieważnionej części, z tym że uczniowie (słuchacze) przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów; przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego.

9. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

10. Po ogłoszeniu wyników egzaminu (do 6 miesięcy) przez OKE zdający ma prawo wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej na warunkach określonych przez dyrektora OKE (ze strony OKE należy pobrać odpowiedni wzór wniosku).

11. Szczegółowe informacje o egzaminie znajdują się – na stronie centralnej komisji egzaminacyjnej www.cke.gov.pl – na stronie okręgowej komisji egzaminacyjnej www.oke.poznan.pl