PRAKTYKI ZAWODOWE

ROK SZKOLNY 2023/2024

PROGRAMY PRAKTYK ZAWODOWYCH

 • TECHNIK EKONOMISTA ==>tutaj
 • TECHNIK ELEKTRYK ==>tutaj
 • TECHNIK INFORMATYK ==>tutaj
 • TECHNIK PROGRAMISTA ==> tutaj
 • TECHNIK LOGISTYK ==>tutaj
 • TECHNIK HOTELARSTWA ==>tutaj
 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH ==>tutaj

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

I Postanowienia ogólne i cele praktycznej nauki zawodu:

 1. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych.
 2. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach zawodowych, zajęciach praktycznych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego zawodu.
 3. Celem praktycznej nauki zawodu jest opanowanie przez uczniów i słuchaczy umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.
 4. Harmonogram praktyk zawodowych przygotowuje kierownik ds. praktycznej nauki zawodu.
 5. W czasie odbywania praktyki i zajęć praktycznych przeprowadzane są kontrole przez kierownika szkolenia praktycznego, pod względem:
  • dyscypliny pracy uczniów i słuchaczy,
  • zgodności prowadzenia zajęć z programem,
  • prowadzenia dokumentacji (dokumentacji prowadzonej przez ucznia oraz dokumentacji prowadzonej przez instruktorów szkolenia praktycznego i opiekunów praktyk),
  • przestrzegania przepisów bhp, prawa pracy.
 6. Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy organizacja i kontrola zajęć praktycznych, praktyk zawodowych na terenie zakładów pracy.

II Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkoły branżowej

 1. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a młodocianym pracownikiem.
 2. Treść umowy i nadzór określają aktualne przepisy prawne w sprawie praktycznej nauki zawodu.
 3. Praktykant jest uczniem szkoły – podlega zakładowemu regulaminowi pracy i regulaminowi szkoły.
 4. Praktykanci odbywają praktykę zgodnie z Kodeksem Pracy.
 5. Szkoła stwierdza kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne osób prowadzących praktyczną naukę zawodu.
 6. Szkoła uwzględnia stwierdzone kwalifikacje na umowach o pracę, potwierdzone przez Cech Rzemiosł Różnych.
 7. Uczeń klasy I ma obowiązek dostarczyć kierownikowi ds. praktycznej nauki zawodu ksero umowy o pracę niezwłocznie po jej podpisaniu, nie póĽniej jednak niż do końca września.
 8. Uczeń ma obowiązek poinformować kierownika ds. praktycznej nauki zawodu o każdej zmianie miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu.
 9. Umowy o praktyczną naukę zawodu są rejestrowane przez szkołę.
 10. W przypadku rozwiązania umowy pomiędzy podmiotem szkolącym, a młodocianym, uczeń zostaje skreślony (z mocy prawa) z listy uczniów.

III Dzienniczek praktyk

 1. Uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu prowadzi rzetelnie i na bieżąco dzienniczek praktycznej nauki zawodu, wypełniając realizację programu praktycznej nauki zawodu.
 2. Praktyczna nauka zawodu kończy się wystawieniem oceny przez pracodawcę lub wyznaczoną przez niego osobę wpisaną do dzienniczka.

IV Zaliczenie praktycznej nauki zawodu

 1. Ocenę z praktycznej nauki zawodu ustala pracodawca dwa razy w roku (śródroczna, końcoworoczna) i wpisuje ją do dzienniczka praktycznej nauki zawodu.
 2. Uczeń przekazuje ocenę z praktycznej nauki zawodu wychowawcy klasy.

V. Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół średnich

 1. Podstawą odbywania praktyki zawodowej i zajęć praktycznych dla uczniów techników jest umowa między szkołą, a zakładem pracy, które przygotowuje kierownik ds. praktycznej nauki zawodu.
 2. Uczniowie kierowani na praktykę i zajęcia praktyczne powinni posiadać.
  • umowę o praktykę zawodową (zajęcia praktyczne),
  • program praktyk (zajęć praktycznych),
  • dzienniczek praktyk (zajęć praktycznych).
 3. Uczeń, który nie zalicza praktyk z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może odbywać praktykę w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.
 4. Ocenę z praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, wystawioną przez pracodawcę uczeń przekazuje kierownikowi ds. praktycznej nauki zawodu.

VI Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach spornych nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły.